miracaro作家

多謝各位睇完呢一話 !真正嘅地府生活開始喇!《遊魂》將會每星期更新兩次,請多多指教! (畀個like啦) fb: /miraculouscarrot insta: @miracaro.comics site: www.miraculous-carrot.com/

離線也要觀看漫畫? 立即下載
TOP