miracaro作家

多謝各位睇完呢一話 !第二女主角終於出場喇!估下佢哋咩關係? (好明顯呃like中)...《遊魂》將會每星期更新兩次,請多多指教! (畀個like啦)

離線也要觀看漫畫? 立即下載
TOP